ข้อมูลลังกาวี มาเลเซีย
โรงแรมที่พักในลังกาวี
โรงแรมย่านปันไตเซนัง
โรงแรมย่านปันไตเตงกาห์
โรงแรมย่านปันไตก๊อก
โรงแรมย่านปาดังมัตสิรัต
ทริปครอบครัว หรือ กลุ่มเพื่อ โปรแกรมทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน เดินทางได้ทุกวันให้ท่านมีคณะแค่ 6 ท่านขึ้นไป หรือ น้อยกว่า 6 ท่านก็ได้แต่ทางเราต้องนำเสนอราคาทัวร์ลังกาวีเข้าไปใหม่ ทรินี้เดินทางง่ายๆ เริ่มจากท่าเรือตำมะลังของจังหวัดสตูล ท่านมีวันหยุดแค่ 2 วันก็ไปได้ หรือ จะเดินทางวันเสาร์-วันอาทิตย์ก็ยังได้ นั่งเรือไม่นานเพียง 1 ชม.ก็ถึง เกาะลังกาวี เที่ยวสนุกทัวร์ เราทำทัวร์ตรง ไม่ผ่านบริษัททัวร์อื่นๆ แม้เราอยู่จังหวัดตรังก็สามารถทำได้ดี และมีประสบการณ์ทัวร์เส้นลังกาวี มานานมาก ท่านไว้ใจได้แน่นอน
กำหนดการเดินทาง โปรแกรมทัวร์ลังกาวีนี จัดเป็นกรุ๊ปเหมา 6 ท่านขึ้นไปออกเดินทางได้ทุกวัน ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง ดูได้ในตารางด้านล่างโปรแกรมทัวร์
กำหนดการเดินทาง ได้ทุกวัน เดือน ต.ค. 60 – 30 พ.ค. 61
วันแรก
ท่าเรือตำมะลัง-นั่งเรือเฟอร์รี่ไปลังกาวี-สุสานพระนางมัสสุหรี-ออร์เร้นทอลวิลเลจ หรือ เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี-ย่านตลาดกัวฮ์
08.30 น.
ทุกท่านพร้อมกันที่ ท่าเรือตำมะลังจังหวัดสตูล เจอไกด์แนะนำการจ๊อปหนังสือเดินทางและ นั่งเรือไปลังกาวี
09.30 น.
เรือออกจากท่าเรือตำมะลัง สู่ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ลักษณะของเรือเป็นเรือเฟอร์รี่ข้ามฝาก และมีแอร์ และที่นั่งเรียบร้อยทุกท่าน
11.30 น.
เดินทางถึง เกาะลังกาวี ซึ่งเวลาจะเร็วกว่าบ้านเรา 1 ชม. ทุกท่านรอแถวจ๊อปพาสปอร์ท หลังจากนั้น เข้าห้องน้ำ และเดินมายังรถที่รออยู่แล้ว
จากนั้นเดินทางสู่ ร้านอาหาร บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่1)
จากนั้นไกด์จะพาคณะไปชม พิพิธภัณฑ์ และหลุมฝังศพของพระนางมัสสุหรือ ซึ่งด้านในจะประกอบด้วย
หลายๆ ส่วนด้วยกัน เช่น โซนบ้านพัก โซนบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โซนพิพิธภัณฑ์เล่าเรื่องราวของพระนางมัสสุหรี และโซนของฝาก เป็นต้น เมื่อได้เวลาที่สมควร พาคณะเดินทางสู่ ย่านออร์เร้นทอลวิลเลจ
เที่ยวชมย่าน หมู่บ้านออเร้นทอลวิลเลจลังกาวี ซึ่ง ท่านสามารถซื้อตั๋ว เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี เพิ่ม เพื่อขึ้นชม วิวมุมสูงของเกาะลังกาวีได้ (ยังไม่รวมในราคาทัวร์ ท่านละประมาณ 55 ริงกิต)
-จากนั้น เดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้ง หรือ ย่านการค้าปลอดภาษีของเกาะลังกาวี ที่ ย่านตลาดกัวห์ มีทุกอย่างที่ท่านต้องการ เชิญท่านเดินชม และช้อปได้ ตามอัธยาศัย
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่2)
พัก
เข้าพัก ณ BAHAGIA HOTEL หรือ โรงแรมที่ท่านเลือก ตามราคาที่ท่านต้องการ
วันที่สอง
เกาะลังกาวี-นกอินทรีย์ตัวใหญ่-ท่าเรือตำมะลัง สตูล
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม (บริการมื้อที่3)
08.00 น.
พาคณะเดินทางสู่ ท่าเรือเจสตี้ แวะถ่ายรูป ที่ รูปปั่นนกอินทรีย์ตัวใหญ่ ระหว่างรอลงเรือกลับ ซึ่งเป็นแลนด์มาร์ค หรือ สัญญาลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของเกาะลังกาวี กันหน่อย
09.00 น.
จ๊อปหนังเสือเดินทางออก จากลังกาวี และนั่งเรือกลับสู่ ท่าเรือตำมะลัง
09.00 น.
เดินทางถึง ท่าเรือตำมะลังโดย สวัสดิภาพ พร้อม ความประทับใจ ไกด์อำลาคณะที่ท่าเรือตำมะลัง
จำนวนผู้เดินทาง
ราคาต่อท่าน
พักที่ BAHAGIA HOTEL LANGKAWI
จำนวนผู้เดินทางผู้ใหญ่ ครบ 6-7 ท่าน
3,090 บาท
จำนวนผู้เดินทางผู้ใหญ่ ครบ 8-9 ท่าน
2,700 บาท
จำนวนผู้เดินทางผู้ใหญ่ ครบ 10 ท่าน
2,490 บาท
กรณีต้องการพักโรงแรมอื่นๆ เพิ่มราคาต่อท่าน ดังนี
ชื่อโรงแรม
เพิ่มราคาต่อท่าน
โรงแรม Hig Hotel Langkawi ระดับ 4 ดาว
380 บาท
โรงแรม BELLA VISTA HOTEL LANGKAWI ระดับ 3 ดาว
450 บาท
โรงแรมCitybay Viwe  HOTEL Langkawi ระดับ 4 ดาว
800 บาท
หมายเหตุ: ท่านมั่นใจได้เที่ยวสนุกทัวร์ฯ ถึงแม้ที่ตั้งสำนักงานของบริษัทอยู่ที่จังหวัดตรัง แต่เราทำทัวร์โดยตรงไม่ส่งต่อให้ใคร เพราะเจ้าของบริษัทเป็นคนจังหวัดสตูลโดยกำเนิด และจึงมีทีมงานของเที่ยวสนุกทัวร์ที่พร้อมให้บริการท่านโดยไม่มีการบวกค่าใช้จ่ายเพิ่มเข้าไปอย่างแน่นอน
อัตราค่าบริการนี้รวมดังต่อไปนี้
 1. ค่าเรือเฟอร์รี่ (สตูล – เกาะลังกาวี – สตูล)
 2. ค่าที่พัก 1  คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (พักห้องละ 2 ท่าน)
 3. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง (กรณีคณะทัวร์จอยไม่ถึง 24 ท่านจะใช้รถตู้ในการเที่ยว)
 4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (3 มื้อ)
 5. ค่าอาหารว่าง + น้ำดื่มบริการระหว่างการเดินทาง
 6. ค่าธรรมเนียมการเข้าชม สุสานพระนางมัสสุหรี
 7. ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท
 8. ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 9. ค่ายาเวชภัณฑ์ สามัญประจำบ้านเบื้องต้น
 10. ค่าบริการจัดนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว  อาทิ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง  เป็นต้น
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  และออกบิลทุกประเภท
 3. ค่าเคเบิ้ลคาร์ลังกาวี (หากต้องการเพิ่มท่านละ 55 ริงกิต)
 4. ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่านั้น) และมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 5. ค่าออกบิล เพื่อนนำไปลดหย่อนตามนโยบายของรัฐบาล
แหล่งท่องเที่ยวลังกาวี ที่น่าสนใจ
ท่าเรือเจสตี้ ลังกาวี ::
เป็นท่าเรือที่อยู่บนเกาะลังกาวี ในขณะเดียวกันก็เป็นห้างสรรพสินค้าไปในตัวด้วยครับ ท่าเรือเจสตี้ลังกาวี ท่านสามารถเดินทางไปยังสตูล เดินทางจากลังกาวีไปเกาะหลีเป๊ะ และจากลังกาวีไป ท่าเรือกัวลาเปอร์ลิสฝั่งแผ่นดินใหญ่ของประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรัฐเคดะห์ และมีเรือวิ่งไปยัง ท่าเรือที่เกาะปีนัง ด้วยครับ ที่ห้างบนท่าเรือมีสินค้าหลากหลายขายครับ เช่น โชโกแล็ต ขนมมาเลเซีย ขนมปัง เสื้อผ้า ของใช้ เครื่องครัว เป็นต้น ครับ
หมู่บ้านออเร้นทอลวิลเลจลังกาวี::
เป็นเหมือนจุดที่ทางการท่องเที่ยวมาเลเซียจัดสร้างขึ้น
ให้เป็นศูนย์กลางสำหรับขายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวที่มาชมวิว
โดยการนั่งเคเบิ้ลคาร์ลังกาวีขึ้นไปข้างบน ระหว่างรอตั๋วที่จะขึ้น หรือ ระหว่างรอเพื่อนที่ยังอยู่บนเคเบิ้ลคาร์ก็สามารถเดินเล่น ดูสินค้า พร้อมทั้งเลือกซื้อสินค้าได้นานาชนิด หรือ จะซื้อตั๋วเพิ่มเพื่อเล่นกิจกรรมต่างๆ บริเวณหมู่บ้านออเร้นทอลวิลเลจก็ได้ครับ เช่น ขี้รถ ATV กระโดดหอ เล่นกีฬาทางน้ำ นั่งช้าง เป็นต้นครับ
เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี ::
คือสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของลังกาวีในตอนนี้
กับการได้นั่งกระเช้าขึ้นไปดูวิวเกาะลังกาวี และวิวเกาะตะรุเตาของ จังหวัดสตูล  จุดที่เป็นไฮไลน์ของการขึ้นไปชมวิวอีกจุดหนึ่งคือ การได้ไปเดินทดสอบความเสียวที่ สะพานแขวนบนเคเบิ้ลคาร์ลังกาวี มาเลเซีย จุดยอดจริงๆ ครับ แต่ท่านต้องเดินลงไปจากสถานีสุดท้ายของเคเบิ้ลคาร์ ไปประมาณ 800 เมตร เดินกลับอีกระระทางเท่ากันครับ
เทคนิคการขึ้นไปบนเคเบิ้ลคาร์ลังกาวี ท่านจะยังไม่ต้องลงที่สถานีแรก เพราะคนส่วนใกญ่จะนั่งไปลงสถานีสุดท้าย ถ้าเราลงสถานีแรกจะหากระเช้าที่ว่างยากมากในต้อนที่ต้องการจะลง หรือขึ้นต่อไปยังสถานนีที่สอง ซึ่งเป็นจุดชมวิวสูงสุด
หาดทรายดำ ลังกาวี ::
เป็นชายหาดที่มีสีดำ ซึ่งต่างจากชายหาดอื่นๆ บนเกาะลังกาวี บ้างก็สนิฐานกันว่า เป็นผลมาจากคำสาปของพระนางมัสสุหรี ตามตำนานของเกาะลังกาวี บ้างก็ว่า เป็นตำนานความรักของนางเงือกกับคนรักที่ไม่สมหวังทางความรัก แต่จุดที่เป็นหาดทรายดำถึงเป็นจุดที่มีระยะใกล้เมืองไทยมากที่สุดของเกาะลังกาวี คือ เพียง 8 กิโลเมตร จากเกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล
ด้านบนของชายหาดมีจุดที่ขายของฝากจากเกาะลังกาวี ประเภท เสื้อผ้า ขนม และยารักษาแผลสดที่เรียกว่า กาหมัด ครับ
ลังกาวีอาร์ทมิวเซี่ยม ::
เป็นพิพิธภัณธ์รูปวาด 3 มิติที่เดียวของเกาะลังกาวีที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก โดยแบ่งโซลที่ท่านสามารถเข้าไปถ่ายรูปได้ถึง 3 ชั้นครับ
ตั๋วเข้าชมราคาประมาณ 300 บาท ครับ รูปด้านในก็จะแบ่งเป็นรูปกิจกรรมต่างๆ ในอิริยบท และรูปผลไม้ สัตว์ และตึกหรืออาคารที่เป็นจุดเด่นจากหลายๆ ชาติครับ ท่านมาที่นี่จะต้องมีเวลาเดินถ่ายรูปข้างในสัก 1.30 ชม.เป็นอย่างน้อยครับ
ลานดาต้ารันลัง ::
เป็นเหมือนแลนด์มาร์คของเกาะลังกาวี ที่ใช้สำหรับให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกก่อนเดินทางกลับ ดาต้ารันลังใช้งบก่อสร้าง กว่า 30 ล้านบาท ตั้งอยู่ใกล้กับท่าเรือเจสตี้ของเกาะลังกาวีครับ
ดาต้ารันลัง หรือ ลานพระยานกอินทรี จะมีส่วนที่เป็นจุดขายของฝากที่เป็นสินค้าพื้นเมืองของลังกาวีด้วยครับ การไปถ่ายรูปบริเวณนี้ให้ได้รูปที่สวยงามแนะนำไปสักประมาณ 17.00 น. ขึ้นไปครับ
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)
ทัวร์ลังกาวี 2 วัน 1 คืน ทัวร์มาเลเซีย 2 วัน 1 คืน เที่ยวลังกาวี ปี 60 - ปี61 - เที่ยวสนุกทัวร์ฯ - ทัวร์ลังกาวี.com