ข้อมูลลังกาวี มาเลเซีย
โรงแรมที่พักในลังกาวี
โรงแรมย่านปันไตเซนัง
โรงแรมย่านปันไตเตงกาห์
โรงแรมย่านปันไตก๊อก
โรงแรมย่านปาดังมัตสิรัต
เที่ยวลังกาวี 2 วัน 1 คืน ดินแดนต้องคาสาปพระนางเลือดขาว
นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ทันสมัย Cable Car ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีย่านตลาดกัวฮ์
วันแรก
ท่าเรือตามะลัง จ.สตูล เกาะลังกาวี สุสานพระนางมัสสุรีย์ กระเช้าลอยฟ้า Cable Car พิพิธภัณฑ์ช็อปปิ้งตลาดกั๊วะ
08.30 น.
คณะเดินทางถึงท่าเรือตามะลัง จ.สตูล มีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
ศุลกากร โดยมัคุเทศก์ของเที่ยวสนุกทัวร์ให้การต้อนรับ
09.30 น.
นาทุกท่านลงเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศมุ่งหน้าสู่เกาะลังกาวี “ดินแดนต้องคาสาป เจ็ดชั่วโคตร มนต์ขลังไม่มีวันลืม”เมื่อเรือออกจากฝั่งท่านจะได้เห็นเกาะลังกาวีตั้งตระหง่าน
เต็มไปด้วยความลึกลับและคาสาปแช่งให้ท่านได้ค้นหา
10.40 น.
คณะเดินทางถึงเกาะลังกาวีประเทศมาเลเซีย ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร
เสร็จพิธีนาท่านขึ้นรถที่คอยท่านอยู่ เพื่อที่จะนาท่านเที่ยวรอบเกาะลังกาวี นมัสการ
สุสานพระนางมัสสุรีย์ผู้สาปแช่งเกาะลังกาวีเจ็ดชั่วโคตร ชมบ่อน้าศักดิ์สิทธ์และตัวอย่างบ้านโบราณ ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบพื้นเมืองของชาวมาเลเซีย
ชมพิพิธภัณฑ์จัดแดงความเป็นอยู่วิถีชีวิตสมัยที่พระนางมัสสุรีย์ยังมีชีวิตอยู่
ซึ่งอยู่บริเวณเดียวกัน พร้อมฟังความรู้ประวัติความเป็นมาของพระนางจากมัคคุเทศก์
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน (1)ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่กระเช้าลอยฟ้า Cable Car ที่ทันสมัย ระยะทางจากสถานีขึ้นสู่ยอดเขามะชิงจังกว่า 2.5 กิโลเมตร ชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะลังกาวีและท้องทะเลอันดามัน จากยอดเขา GUNUNG MAT CINCANGที่สูงที่สุดบนเกาะลังกาวี ท่านสามารถมองเห็นเกาะตะรุเตา และหมู่เกาะต่าง ๆ ของ จังหวัดสตูลสมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสู่สถานี จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของ
ที่ระลึกบริเวณ ORENTELVILLAGE ซึ่งมีสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด ... สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางต่อ
ระหว่างทางแวะชม หาดทรายดา Black Sand Beach ซึ่งจะอยู่ชายทะเลตอนเหนือของเกาะ เป็น
หาดทรายที่แตกต่างจากบ้านเราโดยสิ้นเชิง เพราะเป็นสีดาสนิท และเป็นทรายละเอียดด้วย ที่หาดทรายแห่งนี้มีตานานเกี่ยวข้องกับที่พระนางมัสสุรีย์ที่ได้สาปแช่งพื้นที่เกาะลังกาวีไว้ให้ไม
่เหลือความสวยงาม
15.00 น.
นาคณะ ชม พิพิธภัณฑ์อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ดร.มหาธีร์มูฮัมมัด Galery Perdana ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมของที่ระลึกจากนานาอารยประเทศที่มอบให้เนื่องในโอกาสต่างๆได้ถูกรวบรวมเก็บรักษา
และจัดแสดงไว้อย่างสวยงาม รวมทั้งเรืออนันตนคราชจากประเทศไทย
16.00 น.
นาท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ ตลาดกั๊วะ ที่นี่มีสินค้าปลอดภาษีมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า
อาทิเช่น เครื่องครัว กระเป๋าเดินทาง เครื่องแก้ว เหล้า เบียร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า นานาชนิด ฯลฯ
18.30 น.
บริการอาหารเย็น (2) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก มาตรฐานระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง
เกาะลังกาวี ดาตารันลัง ท่าเรือตามะลัง จังหวัดสตูล
06.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม(3)
07.00 น.
นาท่านเดินทางสู่สวนสาธารณะ เกาะลังกาวี (อยู่บริเวณท่าเรือ)เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันร่มรื่น
พร้อมถ่ายภาพคู่กับ“ดาตารันลัง” พญานกอินทรีสัญลักษณ์ของเกาะลังกาวีไว้เป็นที่ระลึก..หรือใครจะเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษ
ีบริเวณท่าเรือกั๊วะซึ่งมีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ อาทิเช่น น้าหอม เครื่องสาอาง เสื้อผ้า ฯลฯ
08.00 น.
นาท่านลงเรือเฟอร์รี่ท่าเรือกั๊วะ ผ่านพิธีการทางด้านศุลกากร เดินทางกลับสู่ท่าเรือตามะลัง จ.สตูล ประเทศไทย
09.00 น.
คณะเดินทางถึงท่าเรือตามะลัง จ.สตูล ผ่านพิธีตรวจหนังสือเดินทางเรียบร้อย ส่งท่านขึ้นรถเดินทางกลับภูมิลาเนาโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ราคาท่านละ
สอบถาม 075 502 938 / 085 384 0228
ต้องการดูโปรแกรมทัวร์ปัจจุบัน คลิกที่นี่
เที่ยว เกาะลังกาวี  ให้ถูกใจ ไปกับเรา เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955
โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล ยอดนิยม (คณะครบ 2 ท่านออกเดินทางได้ทุกวัน) เริ่มท่าเรือปากบารา
• รหัสทัวร์ KLP001 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57 (ต้องโทรจองล่วงหน้า)
- ราคาเพียงท่านละ 1,900 บาท
• รหัสทัวร์ KLP002 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 2 วัน 1 คืน นวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 3,600 บาท
• รหัสทัวร์ KLP003 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล เกาะตะระเตา 2 วัน 1 คืน พักบนฝั่ง
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 2,900 บาท (รวมอาหารเมนูพิเศษ อาหารซีฟู๊ดจุใจ) เหมาะสำหรับกรุ๊ปสัมมนา
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 5,900 บาท
• โปรแกรม ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์เกาะตุรุเตา เริ่มจากหาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 2,400 บาท (รับคณะเวลา 06.00 น.-07.00 น.) ที่หาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 4,100 บาท รวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 6,400 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์
• โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะตุรุเตา เริ่มจากจังหวัดตรัง (เมืองตรัง บขส สนามบินตรัง)
• รหัสทัวร์ KLP009 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 2,400 บาท
- กำหนดการเดินทางช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 4,100 บาท รวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์
• รหัสทัวร์ KLP011 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน เริ่มจากตรัง
- กำหนดการเดินทางช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 6,400 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์
• โปรแกรม ทัวร์เกาะลังกาวี สตูล
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซียวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง คณะส่วนตัว 8-10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 1,800 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี ชมพิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์ ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 2,900 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน
ขึ้นเคเบิ้ลคา - ชมสุสานพระนางมัสสุหรี - จีโอปาร์ค - ช้อปปิ้งตลาดกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 5,500 บาท
• โปรแกรม ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะเลตรัง ทัวร์กระบี่ ทังร์ภูเก็ต
ทัวร์ทะเลตรัง 4 เกาะ วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เกาะม้า เกาะไหง ถ้ำมรกต (เกาะมุก) เกาะกระดาน
- กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางได้ทุกวัน ดูโปรแกรมทัวร์ได้ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
ทัวร์ทะเลแหวกกระบี่วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
ชมเกาะไก่ เกาะปอดะ หาดไร่เลย์ ดำน้ำ ดูปะการัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
• โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย เข้ายูนิเวอร์แซลเต็มวัน 4 วัน 3 คืน จากหาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ดูในโปรแกรมทัวร์
- ราคาเพียงท่านละ 6,590 บาท ราคานี้รวมบัตรเข้าชมยูนิเวอร์แซลแล้ว
ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อนไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน
เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า คาเมร่อน (รวมอาหาร 6 มื้อ)
- กำหนดการเดินทาง ที่นี่
- ราคาเพียงท่านละ 4,500 บาท
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง 3 วัน 2 คืน จากหาดใหญ่
เที่ยวครบทุกที่เจาะลึกกรุงกัวลาลัมเปอร์ สัมผัสเมืองใหม่ปุตราจาย่า ถ่ายรูปคู่ตึกแฝดปิโตนัส เต็มอิ่มกับแหล่งบันเทิงระดับโลกเก็นติ้งไฮแลนด์ (เต็มวัน) เที่ยวอดีตเมื่องท่าค้าขาย เกาะปีนัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูได้ ที่นี่
- ราคาเพียงท่านละ 3,980 บาท
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)