ข้อมูลลังกาวี มาเลเซีย
โรงแรมที่พักในลังกาวี
โรงแรมย่านปันไตเซนัง
โรงแรมย่านปันไตเตงกาห์
โรงแรมย่านปันไตก๊อก
โรงแรมย่านปาดังมัตสิรัต
แพคเกจเที่ยวเกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน เกาะลังกาวี ดินแดนต้องคาสาปพระนางเลือดขาว นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ทันสมัย
วันแรก
ท่าเรือตามะลัง จังหวัดสตูล เกาะลังกาวี
08.30 น.
คณะเดินทางถึงท่าเรือตามะลัง จังหวัดสตูล ผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทาง
09.30 น.
นาคณะลงเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศมุ่งหน้าสู่เกาะลังกาวี ดินแดนต้องคาสาป เจ็ดชั่วโคตร เมื่อเรือออกจากฝั่งท่านจะได้เห็นเกาะลังกาวีตั้งตระหง่าน เต็มไปด้วยความลึกลับและคาสาปแช่งให้ท่านได้ค้นหา
10.30 น.
คณะเดินทางถึงเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง เสร็จพิธีนาท่านขึ้นรถปรับอากาศที่คอยท่านอยู่ นาท่านเดินทางสู่ สุสานเพื่อนมัสการที่หลุมฝังศพของพระนางมัสสุรีย์ หรือว่าพระนางเลือดขาว พร้อมฟังประวัติความเป็นมาของคาสาปจากมัคคุเทศก์ ชมบ่อน้าศักดิ์สิทธ์ ชมบ้านที่พระนางเคยพักอาศัย
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่านเดินทางชมสนามบินนานาชาติที่รัฐบาลสร้างให้กับเกาะลังกาวีโดยการถมทะเล แวะชมจุดเช็คอินของสนามบินและมีสินค้าปลอดภาษีให้ท่านได้เลือกซื้อ เช่น เครื่องสาอาง น้าหอม เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าเดินทาง เครื่องยาจีน ฯลฯ ได้เวลาพอสมควรนาท่านชมสถานที่ใช้ประหารชีวิตพระนางมัสสุรีย์ผู้สาปแช่งเกาะลังกาวีเจ็ดชั่วโคตร
16.00 น.
นาท่านเดินทางสู่ตลาดปูโก๊ะอาซัม ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีราคาถูกมากมายให้ท่านได้เพลินใจ
18.00 น.
บริการอาหารค่า (มื้อที่ 2) อิ่มแล้วนาท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 3 ดาว
วันที่สอง
เที่ยวเกาะลังกาวี
07.00 น.
บริการอาหารเช้า (มื้อที่3 ) ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น.
นาท่านเดินทางสู่จัตุรัสนกอินทรี “ดาตารันลัง”
ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์นกอินทรียักษ์ พิพิธภัณฑ์อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
ดร.มหาธีร์ มูฮัมมัด Galery Perdana ซึ่งมีของที่ระลึกมากมายจากทั่วทุกมุมโลกที่
ได้มอบให้กับท่าน
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่หาดทรายดา ชมความแปลกประหลาดของหาดทรายที่กลายเป็นสีดา จากนั้นนาท่านเดินทางสู่กระเช้าลอยฟ้าของเกาะลังกาวี Cable Car ท่านจะได้ตื่นเต้นกับการนั่งกระเช้า ระยะทางกว่า 2.5 กิโลเมตร ขึ้นสู่ยอดเขากูนุงมะชิงจัง ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงาม รอบเกาะลังกาวี ชมหมู่เกาะตะรุเตาของฝั่งทะเลไทย
จังหวัดสตูล ให้ท่านเก็บภาพถ่ายจนเต็มอิ่ม
นาท่านลงจากยอดเขาเดินทางเข้า สู่ตลาดกั๊วะ ซึ่งเป็นตลาดปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดของเกาะลังกาวี ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจไม่ว่าจะเป็นเหล้า เบียร์ ไวท์ เครื่องไฟฟ้า เครื่องครัวจากอเมริกา ฯลฯ
18.00 น.
บริการอาหารค่า (มื้อที่ 5) อิ่มแล้วนาคณะเข้าที่พัก ..พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม
เกาะลังกาวี ท่าเรือตามะลัง จังหวัดสตูล
06.00 น.
บริการอาหารเช้า(มื้อที่ 6) ณ ห้องอาหารโรงแรม
07.00 น.
นาท่านเช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก เดินทางสู่ท่าเรือ
08.00 น.
นาท่านลงเรือเฟอร์รี่เดินทางกลับสู่จังหวัดสตูล ประเทศไทย
10.00 น.
คณะเดินทางถึงจังหวัดสตูล ส่งคณะขึ้นรถเดินทางกลับภูมิลาเนาโดยสวัสดิภาพ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 075 502 938 / 085 384 0228 / 081 415 5955
หรือดูโปรแกรมทัวร์ปัจจุบันที่นี่
โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล ยอดนิยม (คณะครบ 2 ท่านออกเดินทางได้ทุกวัน) เริ่มท่าเรือปากบารา
• รหัสทัวร์ KLP001 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57 (ต้องโทรจองล่วงหน้า)
- ราคาเพียงท่านละ 1,900 บาท
• รหัสทัวร์ KLP002 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 2 วัน 1 คืน นวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 3,600 บาท
• รหัสทัวร์ KLP003 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล เกาะตะระเตา 2 วัน 1 คืน พักบนฝั่ง
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 2,900 บาท (รวมอาหารเมนูพิเศษ อาหารซีฟู๊ดจุใจ) เหมาะสำหรับกรุ๊ปสัมมนา
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 5,900 บาท
• โปรแกรม ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์เกาะตุรุเตา เริ่มจากหาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 2,400 บาท (รับคณะเวลา 06.00 น.-07.00 น.) ที่หาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 4,100 บาท รวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 6,400 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์
• โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะตุรุเตา เริ่มจากจังหวัดตรัง (เมืองตรัง บขส สนามบินตรัง)
• รหัสทัวร์ KLP009 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 2,400 บาท
- กำหนดการเดินทางช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 4,100 บาท รวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์
• รหัสทัวร์ KLP011 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน เริ่มจากตรัง
- กำหนดการเดินทางช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 6,400 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์
• โปรแกรม ทัวร์เกาะลังกาวี สตูล
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซียวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง คณะส่วนตัว 8-10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 1,800 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี ชมพิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์ ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 2,900 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน
ขึ้นเคเบิ้ลคา - ชมสุสานพระนางมัสสุหรี - จีโอปาร์ค - ช้อปปิ้งตลาดกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 5,500 บาท
• โปรแกรม ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะเลตรัง ทัวร์กระบี่ ทังร์ภูเก็ต
ทัวร์ทะเลตรัง 4 เกาะ วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เกาะม้า เกาะไหง ถ้ำมรกต (เกาะมุก) เกาะกระดาน
- กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางได้ทุกวัน ดูโปรแกรมทัวร์ได้ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
ทัวร์ทะเลแหวกกระบี่วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
ชมเกาะไก่ เกาะปอดะ หาดไร่เลย์ ดำน้ำ ดูปะการัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
• โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย เข้ายูนิเวอร์แซลเต็มวัน 4 วัน 3 คืน จากหาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ดูในโปรแกรมทัวร์
- ราคาเพียงท่านละ 6,590 บาท ราคานี้รวมบัตรเข้าชมยูนิเวอร์แซลแล้ว
ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อนไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน
เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า คาเมร่อน (รวมอาหาร 6 มื้อ)
- กำหนดการเดินทาง ที่นี่
- ราคาเพียงท่านละ 4,500 บาท
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง 3 วัน 2 คืน จากหาดใหญ่
เที่ยวครบทุกที่เจาะลึกกรุงกัวลาลัมเปอร์ สัมผัสเมืองใหม่ปุตราจาย่า ถ่ายรูปคู่ตึกแฝดปิโตนัส เต็มอิ่มกับแหล่งบันเทิงระดับโลกเก็นติ้งไฮแลนด์ (เต็มวัน) เที่ยวอดีตเมื่องท่าค้าขาย เกาะปีนัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูได้ ที่นี่
- ราคาเพียงท่านละ 3,980 บาท
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)