ข้อมูลลังกาวี มาเลเซีย
โรงแรมที่พักในลังกาวี
โรงแรมย่านปันไตเซนัง
โรงแรมย่านปันไตเตงกาห์
โรงแรมย่านปันไตก๊อก
โรงแรมย่านปาดังมัตสิรัต
เก็นติ้งไฮแลนด์- กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน เที่ยวเก็นติ้งไฮแลนด์เมืองแห่งความสนุกและความบันเทิงที่ไม่เคยหลับ
สัมผัส กรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกชมตึกแฝด ปิโตรนัสทวินทาวเวอร์ พระราชวังอิสตาน่า ไนการ่า ตึกสุลต่านอับดุลซามัคและลานเอกราชที่ประกาศอิสรภาพชมเมืองปุตราจาย่าเมืองยุคที่ไฮเทคที่สุดในมาเลเซีย
กำหนดการเดินทาง
วันแรก
ด่านจังโหลน เก็นติ้งไฮแลนด์
07.00 น
คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ด่านจังโหลน มีทีมงานเที่ยวสนุกทัวร์ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวย ความสะดวกแก่ท่าน จากนั้นนาท่าน ผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทาง ศุลกากรทั้งสองประเทศ จากนั้นนาทุกท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ …ข้างทางระหว่างทางให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมที่ทางทีมงานได้จัดเตรียมขึ้นบนรถ ตามอัธยาศัย … พร้อมฟังคาบรรยายจากมัคคุเทศก์
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางต่อ หลังอาหารแวะเที่ยว ถ้าเปรัคที่อีโปร์ นมัสการพระสังขจายและเจ้าแม่กวนอิมซึ่งเป็นที่นับถือของชาวอีโปร์มานานนับศตวรรษเพื่อเป็นสิริมงคล
16.30 น.
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ที่พักบน” เก็นติ้งไฮแลนด์ เมืองแห่งความบันเทิงที่ไม่เคยหลับใหล “ ตั้งอยู่บนเขาสูงกว่า 6,000 ฟุต จากระดับน้าทะเล นาท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าที่รวดเร็วและปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากสถานี Skyway ระยะทาง 3.4 กม. สู่ยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์ ซึ่งมีอากาศเย็นสบาย14-22 องศาเซลเซียส
นาท่านเช็คอินเข้าที่พัก โรงแรม First World Hotel หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่าง ๆ เช่น ดูโชว์ระดับโลก ดิสโกเธค โบล์ลิ่ง ฯลฯ หรือสนุกสนานกับสวนสนุกที่ตั้งอยู่ทั้งในและนอกอาคาร เช่น ซีมูเลเตอร์ โรลเลอร์คอสเดอร์ โมโนเรล ล่องแก่ง ตะลุยอวกาศ ซาฟารี โกลดาร์ท
ไม่รวมค่าบัตรผ่านประตูและเครื่องเล่นทุกชนิดพักบนเก็นติ้ง ตรงกับวันหยุดเทศกาลมาเลเซีย หรือ ตรงวันหยุด ศุกร์-เสาร์ เพิ่มท่านละ 500 บาท
วันที่สอง
เก็นติ้งไฮแลนด์ กัวลาลัมเปอร์ เมืองใหม่ ปุตราจายา
07.00 น.
บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม (มื้อที่ 3)
08.00 น.
อิสระกับการถ่ายภาพคู่บรรยากาศยามเช้าสายลม สายหมอก จาก เก็นติ้ง ไฮแลนด์
10.00 น.
นาท่านชมความงามและความทันสมัยของกรุง กัวลาลัมเปอร์ ที่ปลูกดอกไม้ ต้นไม้ และพุ่มไม้ไว้ตลอดแนวของถนน และเมืองที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีทั้งอาคารที่เก่าแก่และอาคารที่ทันสมัย เที่ยว ชม พระราชวังหลวงอิสตาน่า ไนการ่า ซึ่งเป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการของพระประมุขมาเลเซีย จากนั้นนาท่านชมความงามของ อาคารสุลต่านอับดุลซามัค และจัตุรัสเมอร์เดก้า ลานเอกราช ที่ใช้ประกาศอิสรภาพจากอาณานิคมของอังกฤษ ให้ท่านได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนาท่านเดินทางชม ตึกปิโตรนัสทวินทาวเวอร์ หรือ ตึก KLCC เป็นตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก โดยมี 88 ชั้น สูงทั้งสิ้น 452 เมตร โดยภายในอาคารมีทั้งสานักงาน โรงแรมที่พัก และแหล่งช็อปปิ้งมากมาย (ไม่ขึ้นไปด้านบน) ให้ท่านได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) จากนั้นนาสู่ เมืองปุตราจาย่า (Putrajaya) เมืองที่ใช้รับรองการขยายตัวของกัวลาลัมเปอร์ในอนาคต ปุตราจาย่าตั้งอยู่ ระหว่าง กรุงกัวลาลัมเปอร์และสนามบินนานาชาติโดยอยู่ห่างกัวลาลัมเปอร์เพียง 25 กิโลเมตรเป็นสถานที่ตั้งของส่วนราชการต่าง ๆ มีการวางผังเมืองที่ดีและทันสมัยโดยมีการจัดพื้นที่ธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตร์และมีน้าไหลผ่าน เมืองปุตราจาย่า (Putrajaya) ยังเป็นศูนย์รวมของเทคโนโลยีสมัยใหม่มากมาย จากนั้นนาท่านชม อาคารรัฐสภา ซึ่งก่อสร้างอยู่บนเนินสาหรับเป็นที่ทาการของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี หรือทาเนียบรัฐบาล ส่วนยอดบนมีลักษณะคล้ายรูปโดมของมัสยิด เป็นตึกสูง6 ชั้น แยกเป็น 3 ปีก โดยที่ทาการของนายกรัฐมนตรีอยู่ตรงกลางตึกซึ่งด้านบนเป็นรูปโดมแก้วโมเสค ส่วนปีกด้านตะวันตกใช้เป็นที่ทางานของรองนายกรัฐมนตรี ส่วนปีกด้านตะวันออกเป็นที่ทางานของรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี สถาปัตยกรรมของอาคารได้รูปแบบ Eclectic ที่มีอิทธิพลจากตะวันตกผสมผสานกับรูปแบบของมาเลย์และอิสลาม หลังคาสีเขียวจากทาเนียบรัฐบาลมองออกมาทางด้านขวามือเป็นที่ตั้งของ มัสยิดปุตรา หรือมัสยิดสีชมพู (Masjid Putra) ก่อสร้างด้วยหินแกรนิตสีกุหลาบ จุคนได้ 15,000 คน กาแพงห้องใต้ดินมีลักษณะเหมือนมัสยิดกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 ที่เมืองคาซาบลังกา ประเทศโมร็อกโกมีความสูงจากระดับพื้นดินถึงยอดโดมประมาณ 2,500ฟุต ส่วนหอสูงด้านข้าง ที่ได้รับอิทธิพลจากมัสยิดซิคก์ โอมาร์ ในกรุงแบกแดดสูง 116 เมตร มีด้วยกัน 5 ชั้น แสดงถึงหลัก 5 ข้อของศาสนาอิสลาม ไปในผิวหนังตามส่วนต่างๆ ของร่างกายเพื่อเป็นการไถ่บาป
18.00 น.
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)
19.00 น
นาท่านเดินทางเช็คอินเข้าที่พักโรงแรม ......มาตรฐานระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่สาม
กัวลาลัมเปอร์ ดิวตี้ฟรี ด่านจังโหลน
07.00 น.
บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ใน (มื้อที่ 6) จากนั้นเดินทางกลับหาดใหญ่
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) จากนั้นออกเดินทางต่อสู่ จังโหลน เพื่อ
แวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ที่ ดิ้วตี้ฟรีจนถึงเวลานัดหมายผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางทั้งสองประเทศ
เย็น
เดินทางกลับภูมิลาเนา โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจที่ดี
ราคาท่านละ
สอบถาม
เที่ยว เกาะลังกาวี  ให้ถูกใจ ไปกับเรา เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955
หากต้องการดูโปรแกรมทัวร์ปัจจุบัน คลิกที่นี่
โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล ยอดนิยม (คณะครบ 2 ท่านออกเดินทางได้ทุกวัน) เริ่มท่าเรือปากบารา
• รหัสทัวร์ KLP001 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57 (ต้องโทรจองล่วงหน้า)
- ราคาเพียงท่านละ 1,900 บาท
• รหัสทัวร์ KLP002 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 2 วัน 1 คืน นวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 3,600 บาท
• รหัสทัวร์ KLP003 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล เกาะตะระเตา 2 วัน 1 คืน พักบนฝั่ง
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 2,900 บาท (รวมอาหารเมนูพิเศษ อาหารซีฟู๊ดจุใจ) เหมาะสำหรับกรุ๊ปสัมมนา
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 5,900 บาท
• โปรแกรม ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์เกาะตุรุเตา เริ่มจากหาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 2,400 บาท (รับคณะเวลา 06.00 น.-07.00 น.) ที่หาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 4,100 บาท รวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 6,400 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์
• โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะตุรุเตา เริ่มจากจังหวัดตรัง (เมืองตรัง บขส สนามบินตรัง)
• รหัสทัวร์ KLP009 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 2,400 บาท
- กำหนดการเดินทางช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 4,100 บาท รวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์
• รหัสทัวร์ KLP011 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน เริ่มจากตรัง
- กำหนดการเดินทางช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 6,400 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์
• โปรแกรม ทัวร์เกาะลังกาวี สตูล
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซียวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง คณะส่วนตัว 8-10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 1,800 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี ชมพิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์ ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 2,900 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน
ขึ้นเคเบิ้ลคา - ชมสุสานพระนางมัสสุหรี - จีโอปาร์ค - ช้อปปิ้งตลาดกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 5,500 บาท
• โปรแกรม ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะเลตรัง ทัวร์กระบี่ ทังร์ภูเก็ต
ทัวร์ทะเลตรัง 4 เกาะ วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เกาะม้า เกาะไหง ถ้ำมรกต (เกาะมุก) เกาะกระดาน
- กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางได้ทุกวัน ดูโปรแกรมทัวร์ได้ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
ทัวร์ทะเลแหวกกระบี่วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
ชมเกาะไก่ เกาะปอดะ หาดไร่เลย์ ดำน้ำ ดูปะการัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
• โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย เข้ายูนิเวอร์แซลเต็มวัน 4 วัน 3 คืน จากหาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ดูในโปรแกรมทัวร์
- ราคาเพียงท่านละ 6,590 บาท ราคานี้รวมบัตรเข้าชมยูนิเวอร์แซลแล้ว
ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อนไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน
เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า คาเมร่อน (รวมอาหาร 6 มื้อ)
- กำหนดการเดินทาง ที่นี่
- ราคาเพียงท่านละ 4,500 บาท
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง 3 วัน 2 คืน จากหาดใหญ่
เที่ยวครบทุกที่เจาะลึกกรุงกัวลาลัมเปอร์ สัมผัสเมืองใหม่ปุตราจาย่า ถ่ายรูปคู่ตึกแฝดปิโตนัส เต็มอิ่มกับแหล่งบันเทิงระดับโลกเก็นติ้งไฮแลนด์ (เต็มวัน) เที่ยวอดีตเมื่องท่าค้าขาย เกาะปีนัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูได้ ที่นี่
- ราคาเพียงท่านละ 3,980 บาท
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)