ข้อมูลลังกาวี มาเลเซีย
โรงแรมที่พักในลังกาวี
โรงแรมย่านปันไตเซนัง
โรงแรมย่านปันไตเตงกาห์
โรงแรมย่านปันไตก๊อก
โรงแรมย่านปาดังมัตสิรัต
ทัวร์หลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา 4 วัน 3 คืน
กำหนดการเดินทาง
วันแรก
ท่าเรือปากบารา เกาะหลีเป๊ะ
10.30 น.
คณะเดินทางถึง ท่าเที่ยบเรือปากบารา นาคณะลงเรือ เดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ ระหว่างทางนาคณะแวะชม เกาะตะรุเตา ชมศูนย์นิทรรศการ พร้อมฟังประวัติความเป็นมาของเกาะตะรุเตา จากนั้นให้ท่านได้รับประทานอาหาร (มื้อที่ 1) บนเกาะตะรุเตา สมควรแก่เวลานาท่านแวะชมซุ้มประตูหินคล้ายงวงช้างซึ่งเรียกว่า เกาะไข่ (ซุ้มประตูแห่งรัก) สัมผัสน้าทะเลใส สีเขียวมรกต ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสตูล ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ
15.00 น.
คณะเดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ นาคณะ เข้าสู่ที่พัก ให้ท่านได้อิสระกับการเล่นน้าชายหาดบนเกาะหลีเป๊ะ น้าทะเลสี่ฟ้าครามสดใส
17.00 น.
นาคณะชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นซึ่งสวยงามมาก
18.00 น.
รับประทานอาหารค่า (มื้อที่ 2) หลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อเย็น ให้ท่านได้ดื่มด่ากับบรรยากาศยามค่าคืนของ เกาะหลีเป๊ะ พักผ่อน ตามอัธยาศัย
วันที่สอง
ดำน้ำตามเกาะ
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 3)
08.30 น.
นาคณะลงเรือ เดินทางสู่ เกาะหินซ้อน ให้ท่านได้ชมความแปลกตาของหิน
ที่ซ้อนกันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ หมู่เกาะดง ให้ท่านได้ดาน้าดูปะการังบริเวณ
เกาะดงตามอัธยาศัย
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ เกาะลองกวย ให้ท่านได้ดาน้าดูปะการังและฝูงปลาที่สวยงามอิสระ หรือพักผ่อนนอนเล่นบน ชายหาดเกาะ ซึ่งชายหาดที่นี่ทรายขาวสะอาด มีลักษณะเป็นแหลมสามเหลี่ยมยื่นออกไปในทะเล มีโขดหินระเกะระกะที่หัวเกาะ เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเกาะราวีที่ทอดตัวยาวอยู่ทางขวา สมควรแก่เวลานาทานดาน้าดูปะการังที่ เกาะผึ้ง,เกาะไผ่และเกาะรอกลอย อิสระกับการพักผ่อนเล่นน้าตามอัธยาศัย
15.30 น.
นาคณะเดินทางกลับเข้าที่พักเกาะหลีเป๊ะ
16.00 น.
คณะเดินทางถึงเกาะหลีเป๊ะ ให้ท่านได้ทาภารกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย
17.00 น.
ให้ท่านได้เดินเล่นชมวิถีความเป็นอยู่ของชาวเกาะหลีเป๊ะ ตามอัธยาศัย
19.30 น.
บริการอาหารค่า (มื้อที่ 5) หลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อเย็น ให้ท่านได้ดื่มด่ากับบรรยากาศยามค่าคืนของเกาะหลีเป๊ะ พักผ่อน ตามอัธยาศัย
วันที่สาม
ดำน้ำตามเกาะต่างๆ
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 6)
08.30 น.
นาคณะเดินทางสู่ เกาะหินงาม โดยเรือ ชมหาดหินงามอันเกิดจากธรรมชาติสร้างมา (ห้ามนาเก็บออกมา) เมื่อคลื่นซัดกระทบหิน จะเกิดความแวววาวของหิน ที่กระทบแสงแดดและคลื่นทะเล สวยงามมาก
จากนั้นนาท่านดาน้าดูปะการังน้าตื้น หลากสีสัน ปะการังเขากวาง ปะการังสมอง หรือปะการังอ่อน ณ ร่องน้าจาบัง ประดุจดั่งสวรรค์แห่งโลกใต้น้า จากนั้นนาทานชมฝูงปลานานาชนิด เล่นน้าทะเลสีฟ้าครามที่ค่อยๆ ไล่โทนมาจนเป็นสีมรกต ณ หาดทรายขาว เกาะราวี อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันบนเกาะ (มื้อที่ 7)
บ่าย
นาท่านดาน้าดูปะการังที่สวยงามบน เกาะยาง ซึ่งมีอยู่รอบเกาะบนเกาะยางตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางต่อไปยัง เกาะหินขาว นาท่านลงสู่ใต้ท้องทะเล ดาน้าชมปะการังและฝูงปลาหลากสีสัน และให้ท่านได้สนุกสนาน กับการเล่นน้าตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางต่อไปยัง เกาะอาดัง ให้ท่านพักผ่อนบนชายหาดเกาะอาดังตามอัธยาศัย
16.00 น.
คณะเดินทางกลับที่พักบนเกาะหลีเป๊ะ ให้ท่านได้ทาภารกิจส่วนตัวและพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น.
บริการอาหารค่า (มื้อที่ 8) หลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อเย็น ให้ท่านได้ดื่มด่ากับบรรยากาศยามค่าคืนของเกาะหลีเป๊ะ พักผ่อน ตามอัธยาศัย
วันที่สี่
เกาะหลีเป๊ะ ท่าเทียบเรือปากบารา
07.00 น.
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า (มื้อที่ 9) พร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารของรีสอร์ท
09.00 น.
นาท่านเดินทางกลับสู่จังหวัดสตูล
10.30 น.
คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา
ราคาท่านละ
สอบถาม
เที่ยว เกาะลังกาวี  ให้ถูกใจ ไปกับเรา เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955
หากต้องการดูโปรแกรมทัวร์ปัจจุบัน คลิกที่นี่
โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล ยอดนิยม (คณะครบ 2 ท่านออกเดินทางได้ทุกวัน) เริ่มท่าเรือปากบารา
• รหัสทัวร์ KLP001 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57 (ต้องโทรจองล่วงหน้า)
- ราคาเพียงท่านละ 1,900 บาท
• รหัสทัวร์ KLP002 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 2 วัน 1 คืน นวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 3,600 บาท
• รหัสทัวร์ KLP003 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล เกาะตะระเตา 2 วัน 1 คืน พักบนฝั่ง
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 2,900 บาท (รวมอาหารเมนูพิเศษ อาหารซีฟู๊ดจุใจ) เหมาะสำหรับกรุ๊ปสัมมนา
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 5,900 บาท
• โปรแกรม ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์เกาะตุรุเตา เริ่มจากหาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 2,400 บาท (รับคณะเวลา 06.00 น.-07.00 น.) ที่หาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 4,100 บาท รวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 6,400 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์
• โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะตุรุเตา เริ่มจากจังหวัดตรัง (เมืองตรัง บขส สนามบินตรัง)
• รหัสทัวร์ KLP009 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 2,400 บาท
- กำหนดการเดินทางช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 4,100 บาท รวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์
• รหัสทัวร์ KLP011 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน เริ่มจากตรัง
- กำหนดการเดินทางช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 6,400 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์
• โปรแกรม ทัวร์เกาะลังกาวี สตูล
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซียวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง คณะส่วนตัว 8-10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 1,800 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี ชมพิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์ ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 2,900 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน
ขึ้นเคเบิ้ลคา - ชมสุสานพระนางมัสสุหรี - จีโอปาร์ค - ช้อปปิ้งตลาดกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 5,500 บาท
• โปรแกรม ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะเลตรัง ทัวร์กระบี่ ทังร์ภูเก็ต
ทัวร์ทะเลตรัง 4 เกาะ วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เกาะม้า เกาะไหง ถ้ำมรกต (เกาะมุก) เกาะกระดาน
- กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางได้ทุกวัน ดูโปรแกรมทัวร์ได้ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
ทัวร์ทะเลแหวกกระบี่วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
ชมเกาะไก่ เกาะปอดะ หาดไร่เลย์ ดำน้ำ ดูปะการัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
• โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย เข้ายูนิเวอร์แซลเต็มวัน 4 วัน 3 คืน จากหาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ดูในโปรแกรมทัวร์
- ราคาเพียงท่านละ 6,590 บาท ราคานี้รวมบัตรเข้าชมยูนิเวอร์แซลแล้ว
ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อนไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน
เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า คาเมร่อน (รวมอาหาร 6 มื้อ)
- กำหนดการเดินทาง ที่นี่
- ราคาเพียงท่านละ 4,500 บาท
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง 3 วัน 2 คืน จากหาดใหญ่
เที่ยวครบทุกที่เจาะลึกกรุงกัวลาลัมเปอร์ สัมผัสเมืองใหม่ปุตราจาย่า ถ่ายรูปคู่ตึกแฝดปิโตนัส เต็มอิ่มกับแหล่งบันเทิงระดับโลกเก็นติ้งไฮแลนด์ (เต็มวัน) เที่ยวอดีตเมื่องท่าค้าขาย เกาะปีนัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูได้ ที่นี่
- ราคาเพียงท่านละ 3,980 บาท
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)