ข้อมูลลังกาวี มาเลเซีย
โรงแรมที่พักในลังกาวี
โรงแรมย่านปันไตเซนัง
โรงแรมย่านปันไตเตงกาห์
โรงแรมย่านปันไตก๊อก
โรงแรมย่านปาดังมัตสิรัต
มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน คาเมร่อนไฮแลนด์ กัวลาลัมเปอร์
มาเลเซีย ที่นี่เอเชีย สัมผัสอากาศหนาวเหน็บตลอดทั้งปี และผักผลไม้เมืองหนาวที่สดและอร่อย บนยอดเขาคาเมร่อนไฮแลนด์
จากนั้นนาทุกท่านเยือน กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
กำหนดการเดินทาง
วันแรก
ด่านจังโหลน คาเมร่อนไฮแลนด์
07.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ด่านจังโหลน มีทีมงาน เที่ยวสนุกทัวร์ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ท่านจากนั้นนาท่านเดินทางมุ่งหน้าสาด่านจังโหลน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรของทั้งสองประเทศ จากนั้นนาท่านขึ้นรถบัสปรับอากาศที่คอยท่านอยู่ นาท่านมุ่งหน้าสู่ประเทศมาเลเซีย
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ณ เมืองอีโปร์
บ่าย
นาท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ คาเมร่อนไฮแลนด์ ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์สองข้างทาง พร้อมฟังประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับเมืองต่าง ๆ ของประเทศมาเลเซีย จากมัคคุเทศก์ผู้ชานาญเส้นทาง ใกล้ถึงยอดเขาคาเมร่อน ท่านจะได้พบกับเส้นทางที่คดเคี้ยวเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุด แต่เมื่อท่านมาถึงยอดเขาคาเมรอน ท่านจะตะลึกกับความแปลกของบ้านเมืองและศิลปะในการก่อสร้างไม่เหมือนกับเป็นประเทศมาเลเซีย ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศที่สวยงาม การทาสวนผักขั้นบันใด .. คาเมร่อนไฮแลนด์ Cameron Highlands สูงกว่าระดับน้าทะเล 4,500 ฟิต ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติ บนเขาอันสลับซับซ้อนเพลิดเพลินกับความงดงามซึ่งประกอบด้วย สิ่งก่อสร้างและประวัติต่างๆ มากมายแม้แต่ ราชาไหม ไทย “ จิม ทอมสัน ” ก็มาหายสาบสูญจากที่นี่ คาเมรอน ฯ แบ่งเป็นชุมชนเมืองสามระดับ (สามชั้น) ทุกระดับจะมีร้านค้า โรงแรม ตลาด แม้แต่ธนาคารในต่างประเทศก็มาเปิดบนเขานี้ ชั้นแรกชื่อเมือง Ringlet
ชั้นที่สองชื่อเมือง Tanah Rata ชั้นที่สามชื่อเมือง Bringchang
19.00 น.
บริการอาหารค่าแบบสุกี้ผักเมืองหนาว ที่แสนจะอร่อย (มื้อที่ 2) จากนั้นนาท่านเช็คอินเข้าที่พัก โรงแรม Titi Wangsa หรือเทียบเท่า
พักบนคาเมร่อนตรงกับวันหยุดเทศกาลมาเลเซีย หรือ ตรงวันหยุด ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ เพิ่มท่านละ 500 บาท
วันที่สอง
คาเมร่อนไฮแลนด์ กัวลาลัมเปอร์
06.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 3)
07.00 น.
นาท่านชมต้นไม้เมืองหนาว สีสันสวยงามซึ่งหาดูได้ยาก ชมไร่สตรอเบอร์รี่ และผักที่ปลูกแบบไร้ดิน ต่อด้วย ตลาดยามเช้า Kae Firm ซึ่งมีผักผลไม้สด ๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือก สมควรแก่เวลานาท่านออกเดินทางต่อ ระหว่างทางนาท่านแวะชม น้าตกอีสกันดา น้าตกที่มีชื่อเสียงบนยอดเขาคาเมรอน แวะเยี่ยมชมไร่ชา ที่ปลูกอยู่บนไหล่เขาเป็นทุ่งสีเขียวขจี เหมาะแก่การถ่ายรูปเป็นอย่างยิ่ง และชาที่ปลูกที่นี่เป็นชาที่มีชื่อเสียงที่สุดของมาเลเซีย สมควรแก่เวลานาท่านออกเดินทางต่อ
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปุตราจาย่า เมืองใหม่ที่ใช้รับรองการขยายตัวของกัวลาลัมเปอร์ในอนาคต ปุตราจาย่าตั้งอยู่ระหว่าง กรุงกัวลาลัมเปอร์และสนามบินนานาชาติ โดยอยู่ห่างกัวลาลัมเปอร์เพียง 25 กิโลเมตร เป็นสถานที่ตั้งของส่วนราชการต่าง ๆ มีการวางผังเมืองที่ดีและทันสมัย โดยมีการจัดพื้นที่ธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตร์และมีน้าไหลผ่าน เมืองปุตราจาย่า ยังเป็นศูนย์รวมของเทคโนโลยีสมัยใหม่มากมาย จากนั้นนาท่านชม อาคารรัฐสภา ซึ่งก่อสร้างอยู่บนเนินสาหรับเป็นที่ทาการของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี หรือทาเนียบรัฐบาล ส่วนยอดบนมีลักษณะคล้ายรูปโดมของมัสยิด เป็นตึกสูง 6 ชั้น แยกเป็น 3 ปีก โดยที่ทาการของนายกรัฐมนตรีอยู่ตรงกลางตึกซึ่งด้านบนเป็นรูปโดมแก้วโมเสค ส่วนปีกด้านตะวันตกใช้เป็นที่ทางานของรองนายกรัฐมนตรี ส่วนปีกด้านตะวันออกเป็นที่ทางานของรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี สถาปัตยกรรมของอาคารได้รูปแบบ Eclectic ที่มีอิทธิพลจากตะวันตกผสมผสานกับรูปแบบของมาเลย์และอิสลาม หลังคาสีเขียวจากทาเนียบรัฐบาลมองออกมาทางด้านขวามือเป็นที่ตั้งของ มัสยิดปุตรา หรือมัสยิดสีชมพู (Masjid Putra) ก่อสร้างด้วยหินแกรนิตสีกุหลาบ จุคนได้ 15,000 คน กาแพงห้องใต้ดินมีลักษณะเหมือนมัสยิดกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 ที่เมืองคาซาบลังกา ประเทศโมร็อกโกมีความสูงจากระดับพื้นดินถึงยอดโดมประมาณ 2,500ฟุต ส่วนหอสูงด้านข้าง ที่ได้รับอิทธิพลจากมัสยิดซิคก์ โอมาร์ ในกรุงแบกแดดสูง 116 เมตร มีด้วยกัน 5 ชั้น แสดงถึงหลัก 5 ข้อของศาสนาอิสลาม ปัจจุบันมัสยิดปุตราเป็นแห่งเดียวที่เปิดให้นักท่องเที่ยวทั่วไปเข้าชม เพียงแต่ต้องแต่งกายเรียบร้อย และสวมทับด้วยเสื้อคลุม(สีชมพู) ที่มีจัดเตรียมไว้ให้ที่ด้านหน้ามัสยิด
17.00 น.
บริการอาหารค่า (มื้อที่ 5) อิ่มแล้วนาท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Cititel Express หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม
กัวลาลัมเปอร์ ด่านจังโหลน
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 6)
08.00 น.
นาคณะออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ด่านจังโหลน ระหว่างทางมีอาหารว่างขนมขบเคี้ยวคอยบริการ
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)
บ่าย
หลังอาหารนาท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ด่านจังโหลน ระหว่างทางให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมบนรถ ตามอัธยาศัย
เย็น
คณะเดินทางถึงด่านจังโหลน ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า ณ บริเวณห้างดิวตี้ฟรี จนถึงเวลานัดหมาย จากนั้นนาท่านผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทาง จากนั้นส่งคณะขึ้นรถเดินทางกลับภูมิลาเนาโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ราคาท่านละ
สอบถาม
เที่ยว เกาะลังกาวี  ให้ถูกใจ ไปกับเรา เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955
หากท่านต้องการดูโปรแกรมทัวร์ปัจจุบัน คลิกที่นี่
โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล ยอดนิยม (คณะครบ 2 ท่านออกเดินทางได้ทุกวัน) เริ่มท่าเรือปากบารา
• รหัสทัวร์ KLP001 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57 (ต้องโทรจองล่วงหน้า)
- ราคาเพียงท่านละ 1,900 บาท
• รหัสทัวร์ KLP002 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 2 วัน 1 คืน นวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 3,600 บาท
• รหัสทัวร์ KLP003 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล เกาะตะระเตา 2 วัน 1 คืน พักบนฝั่ง
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 2,900 บาท (รวมอาหารเมนูพิเศษ อาหารซีฟู๊ดจุใจ) เหมาะสำหรับกรุ๊ปสัมมนา
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 5,900 บาท
• โปรแกรม ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์เกาะตุรุเตา เริ่มจากหาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 2,400 บาท (รับคณะเวลา 06.00 น.-07.00 น.) ที่หาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 4,100 บาท รวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 6,400 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์
• โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะตุรุเตา เริ่มจากจังหวัดตรัง (เมืองตรัง บขส สนามบินตรัง)
• รหัสทัวร์ KLP009 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 2,400 บาท
- กำหนดการเดินทางช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 4,100 บาท รวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์
• รหัสทัวร์ KLP011 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน เริ่มจากตรัง
- กำหนดการเดินทางช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 6,400 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์
• โปรแกรม ทัวร์เกาะลังกาวี สตูล
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซียวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง คณะส่วนตัว 8-10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 1,800 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี ชมพิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์ ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 2,900 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน
ขึ้นเคเบิ้ลคา - ชมสุสานพระนางมัสสุหรี - จีโอปาร์ค - ช้อปปิ้งตลาดกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 5,500 บาท
• โปรแกรม ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะเลตรัง ทัวร์กระบี่ ทังร์ภูเก็ต
ทัวร์ทะเลตรัง 4 เกาะ วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เกาะม้า เกาะไหง ถ้ำมรกต (เกาะมุก) เกาะกระดาน
- กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางได้ทุกวัน ดูโปรแกรมทัวร์ได้ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
ทัวร์ทะเลแหวกกระบี่วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
ชมเกาะไก่ เกาะปอดะ หาดไร่เลย์ ดำน้ำ ดูปะการัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
• โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย เข้ายูนิเวอร์แซลเต็มวัน 4 วัน 3 คืน จากหาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ดูในโปรแกรมทัวร์
- ราคาเพียงท่านละ 6,590 บาท ราคานี้รวมบัตรเข้าชมยูนิเวอร์แซลแล้ว
ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อนไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน
เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า คาเมร่อน (รวมอาหาร 6 มื้อ)
- กำหนดการเดินทาง ที่นี่
- ราคาเพียงท่านละ 4,500 บาท
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง 3 วัน 2 คืน จากหาดใหญ่
เที่ยวครบทุกที่เจาะลึกกรุงกัวลาลัมเปอร์ สัมผัสเมืองใหม่ปุตราจาย่า ถ่ายรูปคู่ตึกแฝดปิโตนัส เต็มอิ่มกับแหล่งบันเทิงระดับโลกเก็นติ้งไฮแลนด์ (เต็มวัน) เที่ยวอดีตเมื่องท่าค้าขาย เกาะปีนัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูได้ ที่นี่
- ราคาเพียงท่านละ 3,980 บาท
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)