ข้อมูลลังกาวี มาเลเซีย
โรงแรมที่พักในลังกาวี
โรงแรมย่านปันไตเซนัง
โรงแรมย่านปันไตเตงกาห์
โรงแรมย่านปันไตก๊อก
ทัวร์เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน
คณะส่วนตัว 8 ท่านขึ้นไปสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์เก็นติ้ง มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน
วันแรก
กรุงเทพฯ มาเลเซีย เก็นติ้ง
13.00 น.
พร้อมคณะ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ Q สายการบินอียิปต์ แอร์ (MS) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง
15.15 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบินอียิปต์ แอร์ เที่ยวบินที่ MS 960 บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่องบิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
18.05 น.
(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางไปรับประทานอาหารค่ำ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ เมืองตากอากาศและสถานคาสิโนระดับชาติบนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเล 6,000 ฟิต นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าเส้นทางที่ยาวที่สุดในเอเชียอาคเนย์ และเร็วที่สุดในโลก โดยระยะทางจากสถานีกระเช้าถึงโรงแรม 3.4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางไม่ถึง 15 นาที  เชิญท่านเพลิดเพลินกับคาสิโนเสี่ยงโชคซึ่งเปิดตลอด 24 ชั่วโมง ที่นี้มีเครื่องเล่นที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คเจ็ต ฯ หรือท่านจะเลือกซื้อชมโชว์ระดับโลกตามอัธยาศัย  *** สุภาพบุรุษควร สวมเสื้อคอปกและรองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพและเด็กอายุ   ต่ำกว่า  21  ปี  ห้ามเข้าคาสิโน
ที่พัก FIRST WORLD HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สอง
เก็นติ้ง คาเมรอนไฮแลนด์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เชิญท่านสนุกกับสวนสนุกกลางแจ้งซึ่งมีเครื่องเล่นนานาชนิดตามอัธยาศัย อาทิ เช่น ชมโชว์ระดับโลกที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ความเพลิดเพลิน, ช้อปปิ้ง FIRST WORLD PLAZA , ดิสโก้, คาราโอเกะ, โบว์ลิ่ง 30 เลน, บริการนวดแผนโบราณ, สวนสนุก Theme Park   (หรือจะเลือกซื้อบัตรเครื่องเล่นเพิ่มอีกท่านละ 600 บาท)  **สวนสนุก outdoor บนเก็นติ้ง  ปิดตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 56** ลูกค้าสามารถเล่นสวนสนุก indoor ได้ปกติ
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านอำลาเก็นติ้งอำลาเก็นติ้งเพื่อเดินทางสู่ คาเมรอน ไฮแลนด์ สถานที่พักตากอากาศบนขาสูงของนักธุรกิจชาวอังกฤษอันโด่งดังในอดีต ปัจจุบันทำเป็นสถานที่พักตากอากาศสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปได้ชื่นชมธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ระหว่างทางสู่คาเมรอนฯ ชมไร่พืชผักอันเขียวขจี นำท่านขึ้นเขาคาเมรอนฯจากนั้นแวะเที่ยว”น้ำตกอีสกันดา" ระหว่างเส้นทางลงจากคาเมรอนฯ แวะเที่ยวไร่ชาบารัตขนาดใหญ่มองดูคล้ายผืนผ้าสักหลาดขนาดยักษ์ ชาบารัตเป็นชาที่มีรสชาติดีที่สุด ของมาเลเซีย เชิญท่านเลือกชิมหรือซื้อชาจากไร่ฝากคนทางบ้านแวดล้อมด้วยอากาศที่แสนเย็นสบาย 
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นหลังจากนั้นเชิญท่านช้อปปิ้งผลไม้, ดอกไม้เมืองหนาว และของฝากท้องถิ่นที่ตลาดกลางคืน สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก heritage hotel Cameron  หรือเทียบเท่า
วันที่สาม
คาเมรอน กัวลาลัมเปอร์ ปุตตราจายา กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นแสนเย็นสบายบนยอดเขาในยามเช้าสัมผัสความสวยงามของ สวนดอกไม้เมืองหนาว
ที่มากไปด้วยความงามของดอกไม้เมืองหนาวพันธ์ต่างๆ อาทิ ดอกลำโพง, เยียบิร่า, กุหลาบโคมญี่ปุ่น ฯลฯ
สนุกกับการถ่ายรูปกับไร่มะเขือเทศ สีสันสดใส ตื่นตากับพืชพันธ์กระบองเพชรที่มีรูปร่างแปลกตายิ่งนักและไร่สตอร์เบอร์รี่จำนวน
มากมายบนภูเขาสู่สัมผัสอากาศหนาวเย็นตลอด
ทั้งปีเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของทิวเขาและป่าดงดิบ แวะชมฟาร์มผึ้ง ซึ่งชาวคาเมรอนนิยมเลี้ยงกันเป็นจำนวนมาก เชิญท่าน
ชมบรรยากาศสภาพระบบนิเวศภายในฟาร์ม หรือเลือกซื้อน้ำผึ้งกลับบ้าน ซึ่งเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับกรุงกัวลาลัมเปอร์
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านผ่านชมจุดกำเนิดของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ณ แม่น้ำ 2 สายตัดกันที่ตั้งของมัสยิดจาเม็ดมัสยิดที่เก่า
แก่ที่สุดในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ตึกรัฐสภา อุนสาวรีย์ทหารอาสา และอาคารใกล้เคียง ซึ่งเคยเป็นสถานที่ราชการมีสถาปัตยกรรมแบบ Victoria ของอังกฤษ นำท่านถ่ายรูป ย่าน Dataran  Merdeka สถานที่ฉลองเอกราชชมอาคารสวยๆรอบๆเช่น อาคาร Sultan Abdul Samad
ปัจจุบันเป็นที่ทำการของศาลสูง อาคารที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในมาเลเซีย Selangor Club ของผู้ดีชาวอังกฤษในสมัยก่อน ชมลานน้ำพุ St Mary Chuch โบสถ์เซ็นต์แมรี่อายุกว่า 200 ปี และเสาธงที่สูงที่สุดในโลก (ในวันที่ 30 ส.ค. 2500 ธง Union Jack ของอังกฤษได้ลดลงและชักธงสหพันธ์รัฐมาเลเซีย ขึ้นแทน อันถือเป็นวันฉลองเอกราช) นำชม
พระราชวัง “ อีสตาน่า ไนการ่า ” ถ่ายรูปกับพระราชวังหลวงของกษัตริย์ มาเลเซีย  และทหารม้ารักษาพระองค์ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ห้างซูเรีย ( SURIA KLCC) ห้างชั้นนำซึ่งตั้งอยู่บริเวณฐานของตึกแฝดปิโตรนัส เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของกัวลาลัมเปอร์ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกต่อการช้อบปิ้ง
16.30 น.
นำท่านเดินทางสู่ ปุตราจายา นครแห่งอนาคต อันเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ รวมถึงอาคารรัฐสภา และทำเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ปรากฏราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรี บันทึกภาพความทรงจำที่จัตุรัสปุตรา โดยมีฉากหลังเป็นมัสยิดปุตรา ซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ทะเลสาบปุตรา และสะพาน Wawasan Bridge สะพานสวยที่สุดแห่งหนึ่งมีรูปร่างประหนึ่งลูกศร พุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน KLIA
22.00 น.
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินอียิปต์ แอร์ เที่ยวบินที่ MS 961
23.20 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
เที่ยวมาเลเซีย เกาะลังกาวี  ให้ถูกใจ ไปกับเรา เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955
โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล ยอดนิยม (คณะครบ 2 ท่านออกเดินทางได้ทุกวัน) เริ่มท่าเรือปากบารา
• รหัสทัวร์ KLP001 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57 (ต้องโทรจองล่วงหน้า)
- ราคาเพียงท่านละ 1,900 บาท
• รหัสทัวร์ KLP002 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 2 วัน 1 คืน นวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 3,600 บาท
• รหัสทัวร์ KLP003 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล เกาะตะระเตา 2 วัน 1 คืน พักบนฝั่ง
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 2,900 บาท (รวมอาหารเมนูพิเศษ อาหารซีฟู๊ดจุใจ) เหมาะสำหรับกรุ๊ปสัมมนา
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 5,900 บาท
• โปรแกรม ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์เกาะตุรุเตา เริ่มจากหาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 2,400 บาท (รับคณะเวลา 06.00 น.-07.00 น.) ที่หาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 4,100 บาท รวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 6,400 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์
• โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะตุรุเตา เริ่มจากจังหวัดตรัง (เมืองตรัง บขส สนามบินตรัง)
• รหัสทัวร์ KLP009 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 2,400 บาท
- กำหนดการเดินทางช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 4,100 บาท รวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์
• รหัสทัวร์ KLP011 : แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน เริ่มจากตรัง
- กำหนดการเดินทางช่วงวันที่ 26 ต.ต.56 - 3 พ.ค.57
- ราคาเพียงท่านละ 6,400 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์
• โปรแกรม ทัวร์เกาะลังกาวี สตูล
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซียวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง คณะส่วนตัว 8-10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 1,800 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี ชมพิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์ ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 2,900 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน
ขึ้นเคเบิ้ลคา - ชมสุสานพระนางมัสสุหรี - จีโอปาร์ค - ช้อปปิ้งตลาดกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 5,500 บาท
• โปรแกรม ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะเลตรัง ทัวร์กระบี่ ทังร์ภูเก็ต
ทัวร์ทะเลตรัง 4 เกาะ วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เกาะม้า เกาะไหง ถ้ำมรกต (เกาะมุก) เกาะกระดาน
- กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางได้ทุกวัน ดูโปรแกรมทัวร์ได้ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
ทัวร์ทะเลแหวกกระบี่วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
ชมเกาะไก่ เกาะปอดะ หาดไร่เลย์ ดำน้ำ ดูปะการัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
• โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย เข้ายูนิเวอร์แซลเต็มวัน 4 วัน 3 คืน จากหาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ดูในโปรแกรมทัวร์
- ราคาเพียงท่านละ 6,590 บาท ราคานี้รวมบัตรเข้าชมยูนิเวอร์แซลแล้ว
ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อนไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน
เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า คาเมร่อน (รวมอาหาร 6 มื้อ)
- กำหนดการเดินทาง ที่นี่
- ราคาเพียงท่านละ 4,500 บาท
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง 3 วัน 2 คืน จากหาดใหญ่
เที่ยวครบทุกที่เจาะลึกกรุงกัวลาลัมเปอร์ สัมผัสเมืองใหม่ปุตราจาย่า ถ่ายรูปคู่ตึกแฝดปิโตนัส เต็มอิ่มกับแหล่งบันเทิงระดับโลกเก็นติ้งไฮแลนด์ (เต็มวัน) เที่ยวอดีตเมื่องท่าค้าขาย เกาะปีนัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูได้ ที่นี่
- ราคาเพียงท่านละ 3,980 บาท
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)
ลิ้งค์พันธมิตรทางธุรกิจ